Monday, February 4, 2008

अक्सिओम नो अत्तेम्प्ट्स तो रेक्रुइत थिस जेनरेशन फॉर इट्स कुस

थे विल फंड मेम्बेर्स इन थिस जेनरेशन अस थे हवे फौंद शीप इन गेनेराशन्स बेफोरे मंकिंद इस अल्वाय्स सीर्चिंग फॉर अ सविऔर् थे लाइट तो फोल्लो

वी गठेर बेलिएवेर्स नॉट फ्रॉम फेअर बुत फ्रॉम अ लोंगिंग फॉर थे ट्रुथ